Synology Drive

Wersja DSM

Ogólne

Funkcje

 • Serwer synchronizacji dla klientów na różnych platformach
 • Współpraca plików między serwerami Synology NAS
 • Zarządzanie plikami w portalu internetowym
 • Zintegrowany z pakietem Synology Office do edycji plików w trybie online
 • Generuje bezpieczne łącza udostępniania plików

Dane techniczne

 • Zgodność z systemem DSM w wersji 7.0 lub nowszej
 • Lista obsługiwanych przeglądarek znajduje się w części Wymagania systemowe DSM
 • W przypadku wersji Synology Drive Server starszych niż 3.0:
  • Aplikacje Cloud Station, w tym Cloud Station Drive, Cloud Station Backup, Cloud Station ShareSync i DS cloud są zgodne z serwerem Synology Drive Server. Oznacza to, że aplikacje będą działać po uaktualnieniu Cloud Station Server do Synology Drive Server
  • Aplikacja Synology Drive Client i Synology Drive ShareSync są zgodne z Cloud Station Server. Mogą one nadal działać przy użyciu połączenia z Cloud Station Server
 • W przypadku Synology Drive Server w wersji 3.0 lub nowszej:
  • Aplikacja Synology Drive Server 3.0 (lub nowsza) nie obsługuje już aplikacji pakietu Cloud Station Suite. W przypadku korzystania z aplikacji pakietu Cloud Station Suite (Cloud Station Server, Cloud Station Drive, Cloud Station Backup, Cloud Station ShareSync lub DS cloud) należy przełączyć się na ich odpowiedniki w Synology Drive Suite w celu zapewnienia zgodności
  • Podłączone aplikacje klienckie Synology Drive, w tym Synology Drive Client i Synology Drive ShareSync, muszą zostać zaktualizowane do wersji 3.0 lub nowszej w celu zapewnienia zgodności
 • W pierwszej kolejności należy zainstalować następujące pakiety z Centrum pakietów:
  • Synology Universal Search
  • Usługa aplikacji Synology
  • Universal Viewer

Ograniczenia

 • Wersje Synology Drive Server 3.0 i nowsze nie są zgodne z aplikacjami Cloud Station Suite (Cloud Station Server, Cloud Station ShareSync, Cloud Station Backup, Cloud Station Drive i DS cloud)

Składnik aplikacji

Konsola administratora Synology Drive

Funkcje

 • Centrum zarządzania usługami dla administratorów umożliwiające monitorowanie i kontrolowanie zasobów i danych biznesowych na Synology Drive
 • Serwer synchronizacji plików dla odpowiednich aplikacji klienckich na komputerach, telefonach komórkowych i innych serwerach Synology NAS
 • Opcja wyboru określonych folderów współdzielonych na serwerze Synology NAS w celu uzyskania dostępu do Synology Drive przy użyciu zasad historii wersji
 • Elastyczne ustawienia dostępu i uprawnień udostępniania dla użytkowników w celu dopasowania do każdego scenariusza wdrożenia
 • Przywracanie historycznych wersji plików i folderów z określonego punktu w czasie

Dane techniczne

 • Zarządzanie usługą folderu współdzielonego z zasadami przechowywania wersji
  • Do 32 historycznych wersji plików z deduplikacją między wersjami
  • Rotacja wersji historycznych o czasie trwania 7, 30, 60 lub 120 dni
  • Zasady przechowywania wykorzystujące metodę first-in-first-out lub algorytm Intelliversioning z zachowaniem najważniejszych wersji plików
 • Zalecana liczba jednoczesnych połączeń komputerów klienckich na serwer Synology NAS: Do 2 000
  • Liczba jednoczesnych połączeń komputerów klienckich może się różnić w zależności od modelu serwera Synology NAS (zalecane liczby można znaleźć w danych technicznych każdego modelu serwera Synology NAS)
 • Obsługa rejestrowania i eksportowania informacji systemowych w celach monitorowania. Informacje rejestrowane w logach obejmują przerwy w działaniu usługi, kondycję systemu, zdarzenia lub modyfikacje konfiguracji plików lub folderów współdzielonych
 • Możliwość ustawiania uprawnień udostępniania przez użytkowników bez uprawnień administratora
  • Możliwość publicznego udostępniania plików z opcją wymuszania hasła i ustawienia okresu wygaśnięcia ważności
  • Możliwość bezpośredniego udostępniania plików przypisanym użytkownikom systemu DSM i kontom grup
 • Obsługa eksportowania raportów dotyczących łączy udostępniania, obejmujących szczegółowe informacje o łączach udostępniania w wybranych folderach
 • Dodawanie do czarnej listy typów plików (np. dokumentów, muzyki, filmów, obrazów itp.), nazw plików, rozszerzeń plików, maksymalnego rozmiaru pliku dla plików synchronizacji określonych użytkowników
 • Lista połączeń aplikacji klienckich ze szczegółowymi informacjami (np. nazwa urządzenia, nazwa użytkownika, typ aplikacji, stan online/offline, adres IP, lokalizacja) poza możliwością odłączenia połączenia
 • Dostosowywane reguły indeksowania zawartości dla każdego folderu współdzielonego w celu zaawansowanego wyszukiwania na Synology Drive
 • Obliczanie użycia pamięci aplikacji i opcja ręcznego czyszczenia usuniętych plików w koszu na śmieci w celu zwolnienia miejsca
 • Eksplorator wersji umożliwia administratorom przełączyć role widoku, przeglądać historię wersji plików/folderów i pobierać/przywracać je z dokładnością do minuty poziomu szczegółowości wersji

Ograniczenia

 • Zamontowanych folderów współdzielonych nie można włączać jako folderów zespołu

Synology Drive ShareSync

Funkcje

 • Współpraca w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dwukierunkowej synchronizacji z wieloma serwerami Synology NAS w wielu lokalizacjach
 • Synchronizacja jednokierunkowa umożliwiająca dystrybucję lub zbieranie danych i plików do zdalnych serwerów Synology NAS
 • Elastyczne opcje synchronizacji folderów i selektywnej synchronizacji podfolderów w celu uniknięcia synchronizacji nadmiarowych plików

Dane techniczne

 • Synchronizacja plików w folderach współdzielonych lub selektywna synchronizacja podfolderów z wieloma serwerami Synology NAS
 • Elastyczne ustawienia trybu synchronizacji z synchronizacją wszystkich uprawnień, tylko uprawnień użytkowników domeny lub plików z wyłączeniem uprawnień i metadanych
 • Synchronizacja dwukierunkowa lub przesyłanie/pobieranie w jedną stronę w celu spełnienia różnych potrzeb zdalnych biur i współpracy
 • Możliwość dodawania do czarnej listy typów plików (np. dokumentów, muzyki, filmów, obrazów itp.), nazwy plików, rozszerzeń plików oraz maksymalnego rozmiaru plików do synchronizacji plików i folderów dla każdego zadania synchronizacji
 • Opcje rozwiązywania konfliktów wersji plików przez zachowanie najnowszej zmodyfikowanej wersji lub zachowanie wersji na serwerze i zmiana nazwy w celu zachowania odrzuconej wersji
 • Monitorowanie stanu synchronizacji z informacjami o podłączonych serwerach oraz stanu połączenia w celu obsługi błędów
 • Monitorowanie i rejestrowanie szczegółowych zdarzeń synchronizacji plików, które można filtrować według folderów współdzielonych, słów kluczowych lub zakresu dat

Ograniczenia

 • Pliki nie będą synchronizowane przez Synology Drive ShareSync w następujących okolicznościach:
  • Niektóre typy plików lub ścieżki plików zawierające określone znaki (Dowiedz się więcej)
  • Ścieżka pliku jest dłuższa niż 2048 znaków
  • Nazwa pliku jest dłuższa niż 255 znaków
 • Każdy serwer Synology NAS może łączyć się z wieloma serwerami zdalnymi Synology NAS, jednak serwer Synology NAS może być sparowany tylko raz z serwerem zdalnym Synology NAS
 • Lokalny folder współdzielony nie może być ustawiony jako folder synchronizacji dla wielu zdalnych serwerów Synology NAS jednocześnie
 • Zamontowane foldery współdzielone i foldery bez uprawnień do zapisu nie mogą zostać użyte jako foldery do synchronizacji
 • Pliki i foldery w folderze zamontowanym na lokalnym serwerze Synology NAS nie będą synchronizowane

Synology Drive

Funkcje

 • Dostęp do plików w portalu internetowym i współpraca za pośrednictwem folderów zespołów z etykietami i gwiazdkami w celu kategoryzowania lub oznaczania ważnych plików
 • Szczegółowe i elastyczne ustawienia uprawnień do plików/folderów zapewniające bezpieczne scenariusze udostępniania
 • Integracja z narzędziem do edycji online Synology Office i wiadomości błyskawicznych Synology Chat dla bezproblemowego współpracy między członkami zespołu

Dane techniczne

 • Obsługiwane przeglądarki obejmują Firefox, Chrome, Safari i Internet Explorer 10 lub nowsze wersje
 • Zarządzanie plikami z etykietami, gwiazdkami lub skrótami klawiszowymi oraz sortowanie według tytułu, czasu modyfikacji, typu, właściciela i rozmiaru
 • Wyszukiwanie zawartości za pomocą wbudowanego pakietu DSM Synology Universal Search z różnymi kryteriami wyszukiwania (np. słowo kluczowe, lokalizacja, typ, właściciel, etykiety, rozmiar i data) w celu szybkiego gromadzenia najbardziej istotnych danych
 • Ustawienia z możliwością dostosowania uprawnień do udostępniania folderów i plików tylko innym użytkownikom DSM lub udostępnianie publicznie przy ochronie hasła i okresu ważności
 • Monitorowanie i rejestrowanie szczegółowych działania i zdarzeń użytkowników, w tym manipulacji plikami, modyfikacji uprawnień i rotacji wersji
 • Umożliwia współpracę zespołową nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i slajdami przy integracji z Synology Office
 • Wysyła ważne powiadomienia o aktualizacjach za pośrednictwem aplikacji Synology Chat
 • Tworzy kopię zapasową Synology Drive do lokalnych lub zdalnych miejsc docelowych i przywraca ustawienia i dane pakietu do poprzedniego punktu w czasie za pomocą pakietu Synology Hyper Backup

Ograniczenia

 • Usunięte pliki z Folderu zespołu zostaną umieszczone w Koszu, który jest dostępny tylko dla administratorów systemu

Powiązane narzędzie

Synology Drive Client

Funkcje

 • Aplikacja komputerowa do synchronizacji plików i folderów pomiędzy komputerem a serwerem Synology Drive Server w celu uzyskania dostępu, przeglądania i udostępniania plików za pomocą przeglądarki plików
 • Tworzenie kopii zapasowej w czasie rzeczywistym lub zaplanowane z komputera lokalnego na serwer Synology Drive Server z możliwością przywracania plików i folderów po stronie klienta

Dane techniczne

 • Na serwerze Synology NAS musi być zainstalowany pakiet Synology Drive Server
 • Obsługiwane systemy operacyjne:
  • Windows 7 i nowsze, oprócz Windows 10 na ARM i edycji systemu Windows Server
  • macOS 10.13 i nowsze (64-bitowe)
  • Ubuntu 18.04 i nowsze (oficjalnie obsługiwane wersje)
 • Utwórz do 64 zadań synchronizacji w środowisku Windows przy użyciu programu Synology Drive Client
 • On-demand Sync, aby zmniejszyć zużycie zasobów komputera i koszty serwera (dostępne w systemie Windows 10 w wersji 1809 i nowszych)
 • Dostęp do plików z przeglądarki plików na komputerze lokalnym przy synchronizacji z Moim dyskiem, Folderem zespołu i Udostępnionym na Synology Drive Server
 • Synchronizacja dwukierunkowa lub przesyłanie/pobieranie w jedną stronę w celu spełnienia różnych potrzeb w zakresie współpracy
 • Dodanie do czarnej listy nazwy pliku, rozszerzenia plików i maksymalnego rozmiaru pliku dla każdego zadania synchronizacji
 • Elastyczne ustawienia tworzenia kopii zapasowych z obsługą ciągłą, ręczną lub zaplanowaną, aby spełnić różne potrzeby w zakresie tworzenia kopii zapasowych
 • Monitoruje i rejestruje manipulacje plikami, w tym pobieranie, usuwanie, zmianę nazwy itp.

Ograniczenia

 • Maksymalna liczba plików, które może synchronizować Synology Drive Client wynosi 500 000. Przekroczenie tej liczby może zmniejszyć wydajność aplikacji i powodować nieoczekiwane błędy
 • Niektóre typy plików i dysków nie są obsługiwane w zadaniu synchronizacji Synology Drive (Dowiedz się więcej)
 • Pliki .pst nie są obsługiwane, ponieważ nie ma gwarancji co do przeniesienia
 • Dla jednego konta można utworzyć tylko jedno zadanie tworzenia kopii zapasowej
 • Foldery już zsynchronizowane, foldery nadrzędne lub foldery podrzędne w synchronizowanym folderze nie mogą być wybrane do zadania synchronizacji
 • Jeśli folder lokalny zawiera folder zamontowany za pomocą innych protokołów plików, pliki znajdujące się w tym punkcie montowania mogą nie zostać zsynchronizowane, ponieważ Synology Drive nie może wykryć zmian w pliku w punkcie zamontowania
 • Synchronizacja na żądanie
  • Foldery lokalne, które są już zsynchronizowane z Synology Drive On-demand Sync, File On-Demand OneDrive, lub iCloud Drive i ich foldery podrzędne nie mogą być wybrane dla zadania z opcją synchronizacji na żądanie
  • Katalogów głównych dysków (np. C:\ i D:) i katalogów głównych (np. C:\Users<nazwa użytkownika>) nie można wybrać jako folderu synchronizacji na żądanie

Synology Drive (Mobile)

Funkcje

 • Łatwy dostęp i zarządzanie plikami zdalnie dzięki wyszukiwaniu, udostępnianiu, przenoszeniu, stosowaniu etykiet i tworzeniu niestandardowych kolekcji w środowiskach iOS i Android
 • Szczegółowe i elastyczne ustawienia uprawnień do plików lub folderów dla bezpiecznych scenariuszy udostępniania
 • Dostęp offline do przeglądania plików pobranych na urządzenie lokalne
 • Zawsze aktualne wersje plików i folderów dzięki funkcji synchronizacji
 • Ochrona zdjęć i filmów na urządzeniu przenośnym dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych zdjęć

Dane techniczne

 • Wymagania systemowe
  • iOS: 14.0 lub nowszy
  • Android: 8.0 lub nowszy
 • Zarządzanie plikami z etykietami, gwiazdkami, sortowanie według tytułu, czasu modyfikacji, typu, właściciela i rozmiaru
 • Wyszukiwanie zawartości z różnymi kryteriami (np. słowo kluczowe, lokalizacja, typ, właściciel, etykiety, rozmiar, data), aby szybko zebrać najbardziej odpowiednie dane
 • Możliwość dostosowywania ustawień uprawnień do udostępniania folderów i plików tylko innym użytkownikom DSM lub udostępnianie publiczne, z ochroną hasłem i okresem ważności
 • Bezpieczna blokada aplikacji hasłem (obsługa odcisku palca)
 • Tworzenie kopii zapasowych zdjęć do niestandardowej ścieżki kopii zapasowej dla elastycznego zarządzania
 • Lepsze opcje zabezpieczania danych mobilnych dzięki zadaniu synchronizacji dwukierunkowej, umożliwiającemu ustawienie niestandardowych reguł synchronizacji
 • Dostęp w trybie offline i automatyczna aktualizacja wielu plików w urządzeniu lokalnym
 • Opcje wyświetlania plików według typów pliku (np. dokument, zdjęcie, film, muzyka) i tworzenia niestandardowych kolekcji
 • Integracja z plikami w systemie iOS i dostawcą dokumentów w systemie Android jako uniwersalny wpis umożliwiający łatwe przeglądanie, otwieranie, edytowanie lub przenoszenie plików między różnymi aplikacjami pamięci masowej
 • Płynne podglądy i generowanie miniatur obrazów nieprzetworzonych, obsługa ogólnych formatów plików (obsługiwane formaty mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego i urządzenia)
  • Pliki pakietu Synology Office: Dokumenty Synology, Arkusz kalkulacyjny Synology, Slajdy Synology
  • Dokumenty: htm, html, pdf
  • Obrazy: jpg, jpeg, png, gif, bmp
  • Pliki audio: mp3, m4a (z wyjątkiem alac), m4b, flac, ogg, wav
 • Przyspieszenie szybkości ładowania plików dzięki zarządzaniu pamięcią podręczną
 • Zapewnienie informacji na temat użycia pamięci i limitu przydziału dla poszczególnych folderów zespołu
 • Obsługa ustawień ciemnego motywu

Ograniczenia

 • Synology Slides nie można wyświetlać, jeśli pliki są otwierane za pomocą łączy, które nie zezwalają na pobieranie lub kopiowanie w urządzeniu z systemem iOS