Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw oprogramowania w firmie Synology

Ponieważ organizacje coraz częściej polegają na złożonych sieciach dostawców wyższego szczebla, potrzeba proaktywnego zarządzania ryzykiem stale wzrasta. Dowiedz się, jak firma Synology pracuje nad zarządzaniem ryzykiem w rozszerzonym łańcuchu dostaw oprogramowania i ograniczeniem zagrożeń poprzez przejrzystość, zarządzanie dostawcami i kompleksowe mechanizmy kontroli bezpieczeństwa.

Kompleksowe zestawienia SBOM: Większa przejrzystość i lepsza reakcja

Synology prowadzi zestawienie materiałowe oprogramowania (SBOM) dla każdego produktu w ramach szerszej Strategii zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw oprogramowania (SSCRM). Zestawienia SBOM dla produktów dotyczą wszystkich komponentów open source oraz tych zastrzeżonych, co umożliwia kompleksowy przegląd licencji i poprawę zgodności dla wrażliwych branż. Firma Synology wykorzystuje zautomatyzowany proces do utrzymywania zestawień SBOM, zapewniając dokładność i aktualność informacji, a zestawienia SBOM są udostępniane odpowiednim zainteresowanym stronom i klientom w razie potrzeby. Zestawienia SBOM produktów firmy Synology umożliwiają szybką ocenę ryzyka podatności i reagowanie w przypadku wykrycia luk w zabezpieczeniach. Jest to możliwe dzięki integracji z bazą danych MITRE CVE i katalogiem CISA KEV ze Stanów Zjednoczonych.

Analiza składu oprogramowania: Lepsza jakość, mniejsze ryzyko

Strategia SSCRM firmy Synology wykorzystuje Analizę składu oprogramowania (SCA) jako kluczowy krok w rozwoju każdego produktu. Analiza składu oprogramowania (SCA) pomaga zapobiegać umieszczaniu złośliwego lub niezabezpieczonego kodu w wersjach produktów i umożliwia firmie Synology i jej partnerom zapewnianie zgodności licencji. Dzięki Analizie składu oprogramowania (SCA) firma Synology identyfikuje i jest w stanie ograniczyć ryzyko na wczesnym etapie tworzenia oprogramowania. Analiza składu oprogramowania (SCA) oferuje również cenne informacje na temat względnej jakości bazy kodów dla dowolnego komponentu, umożliwiając lepsze zarządzanie dostawcami inteligentniejsze włączenie komponentów.

Współpraca z dostawcami wyższego szczebla

Partnerzy z wcześniejszych etapów łańcucha dostaw firmy Synology pomagają nam dostarczać klientom doskonałe produkty i usługi, dlatego firma Synology jest zaangażowana we współpracę z naszymi dostawcami w celu wdrożenia standardów projektowania opartych na bezpieczeństwie, rozwijania i utrzymywania przejrzystości oraz proaktywnego poprawiania zdolności reagowania i szybkości. Firma Synology identyfikuje wysokiej jakości partnerów z łańcucha dostaw, którzy poszukują trwałych i szeroko zakrojonych partnerstw biznesowych w ramach długoterminowej strategii łańcucha dostaw.

Bezpieczeństwo wewnętrzne jako priorytet

Bezpieczeństwo infrastruktury

Wewnętrzne zespoły firmy Synology ds. infrastruktury i reagowania współpracują ze sobą w celu poprawy odporności organizacyjnej oraz złagodzenia zagrożeń cybernetycznych i reagowania na nie. Dzięki ochronie punktów końcowych, dostępowi z zerowym zaufaniem i scentralizowanemu zarządzaniu aktualizacjami zabezpieczeń zespoły Synology aktywnie pracują nad ochroną infrastruktury i zasobów. Zespół ds. infrastruktury Synology monitoruje ruch sieciowy, zmniejszając ryzyko zagrożeń cybernetycznych, a wszystkie zespoły ds. bezpieczeństwa Synology są zaangażowane w opracowywanie bieżących wytycznych dotyczących bezpieczeństwa dla całej firmy.

Bezpieczeństwo rozwoju produktu

Podczas opracowywania produktów nasi programiści stosują wewnętrznie publikowane standardy firmy Synology dotyczące bezpiecznego kodowania. Cały kod podlega przeglądowi, a każdy zgłoszony komponent jest potwierdzany przez architektów projektu. Podpisywanie kodu jest używane w odpowiednich punktach rozwoju, zmniejszając potencjalne wektory zagrożeń. Co ważne, Synology stosuje również standardowe praktyki Bezpiecznego cyklu rozwoju oprogramowania Synology (SDLC) dla każdego produktu, zapewniając jakość, bezpieczeństwo i łatwość konserwacji każdego wydania.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie produktów Synology

Informacje ogólne

Zgłaszaj błędy bezpieczeństwa lub zadawaj pytania związane z bezpieczeństwem.

Kontakt z nami